Règlement du concours Selectair & TUI

Règlement du concours Selectair & TUI

Deel dit artikel

Règlement du concours Selectair & TUI
Remportez un chèque voyage de 2500 euros

Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie
Selectair cvba, met maatschappelijke zetel Mechelsesteenweg 518 c 02, 1800 Vilvoorde, België, BTW BE 0422.875.557, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een wedstrijd welke een aanvang neemt op 20 november 2019 om 8u en eindigt op 10 januari 2020 om 23u59. 

Artikel 2: Algemeen
De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement, evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon. De organisatoren behouden zich het recht de wedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Deelname
Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon (minimumleeftijd 18 jaar) met vaste woonplaats in België, die een TUI zomervakantie heeft geboekt bij een Selectair reisagent tussen 20 november 2019 en 10 januari 2020. Dit met uitzondering van de personeelsleden van Selectair (hoofdkantoor en aangesloten reiskantoren) en hun gezinsleden. Er kan slechts 1 persoon deelnemen per gedomicilieerd adres en per e-mailadres. Meervoudige of frauduleuze deelnames zullen per direct uitgesloten worden van de wedstrijd.

Artikel 4: Prijs
De te winnen prijs is een TUI vakantie ter waarde van 2500 euro, die wordt uitgekeerd in de vorm van een waardebon.  De winnaar kan deze bon inwisselen in een Selectair reiskantoor naar keuze voor een nieuwe vakantie naar keuze uit het TUI aanbod. De bon moet in één keer opgebruikt worden, mag niet doorgegeven of verkocht worden en kan niet omgeruild worden voor geld. De waardebon moet gebruikt worden voor een vakantie (transport + verblijf). Het aankopen van losse vliegtuigtickets zonder verblijf is dus niet mogelijk. Deze waardebon kan opgenomen worden t.e.m. 15/12/2020.

Artikel 5: Bepaling van de winnaar
Deelnemers vullen een formulier in op de landingspagina van de wedstrijd op de website van Selectair of het deelnameformulier uit het inspiratiekrantje. De winnaar wordt bepaald aan de hand van de schiftingsvraag. Afhankelijk van hoe sterk het antwoord van de deelnemer het correcte antwoord benadert, wordt de winnaar bepaald. De winnaar wordt geselecteerd op 3 februari, en de winnaar wordt door Selectair op de hoogte gebracht op 4 februari 2020. Indien je op 5 februari 2020 dus geen bericht hebt gekregen, heb je dus niet gewonnen. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid
Selectair cvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site www.selectair.be. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van www.selectair.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Selectair cvba kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Selectair cvba niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Artikel 7: Geschillen
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of Selectair cvba zelf, beslist Selectair cvba autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend. Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door de cvba Selectair, zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening.

Artikel 8: Bescherming van de privacy
Bij deelname aan deze wedstrijd wordt aan de deelnemers gevraagd bepaalde persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaar. De winnaar zal per e-mail gecontacteerd worden voor de opname van zijn/haar prijs. Als de deelnemer bij de wedstrijd zijn/haar expliciete goedkeuring geeft tot het gebruik van zijn/haar  persoonsgegevens door de organisator voor promotionele doeleinden, waaronder  het verstrekken van informatie over haar producten, diensten en initiatieven, beschikt de deelnemer over bijkomende rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De deelnemers hebben o.a. het recht op inzage in hun gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of hun gegevens te doen verwijderen uit de gegevensbank. Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk gericht te worden aan de cvba Selectair, Mechelsesteenweg 518 C 02, 1800 Vilvoorde of per mail via privacy@selectair.be. Elke vraag tot verwijdering van zijn gegevens uit de gegevensbank tijdens de duur van de wedstrijd, heeft automatisch de beëindiging van de deelname van de wedstrijdspeler tot gevolg.  Opgemaakt te Vilvoorde op 22/10/2019.